Генерация sitemap.xml (техническое)

array (size=15)
 0 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/' (length=9)
   'sub_id' => string '10' (length=2)
   'cc_id' => string '18' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '1' (length=1)
 1 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/sistema-pitaniya/' (length=26)
   'sub_id' => string '14' (length=2)
   'cc_id' => string '26' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '9' (length=1)
 2 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/operenie-kabiny-exterer-am-5490/' (length=41)
   'sub_id' => string '17' (length=2)
   'cc_id' => string '34' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '9' (length=1)
 3 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/prinadlezhnosti-kabiny-interer/' (length=40)
   'sub_id' => string '18' (length=2)
   'cc_id' => string '35' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '11' (length=2)
 4 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/elementy-podveski/' (length=27)
   'sub_id' => string '19' (length=2)
   'cc_id' => string '36' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '5' (length=1)
 5 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/sistema-ohlazhdeniya/mufta-vyazkostnaya-bez-krylchatki/' (length=64)
   'sub_id' => string '25' (length=2)
   'cc_id' => string '19' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '6' (length=1)
 6 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/sistema-ohlazhdeniya/mufta-elektromagnitnaya-bez-krylchatki/' (length=69)
   'sub_id' => string '27' (length=2)
   'cc_id' => string '21' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '4' (length=1)
 7 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/sistema-ohlazhdeniya/krylchatka-ventilyatora/' (length=54)
   'sub_id' => string '30' (length=2)
   'cc_id' => string '24' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '18' (length=2)
 8 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/sistema-ohlazhdeniya/mufta-vyazkostnaya-v-sbore-s-rylchatkoj/' (length=70)
   'sub_id' => string '59' (length=2)
   'cc_id' => string '60' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '8' (length=1)
 9 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/sistema-ohlazhdeniya/komplektaciya-emm/' (length=48)
   'sub_id' => string '60' (length=2)
   'cc_id' => string '61' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '4' (length=1)
 10 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/sistema-ohlazhdeniya/bachok-rasshiritelnyj/' (length=52)
   'sub_id' => string '61' (length=2)
   'cc_id' => string '62' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '6' (length=1)
 11 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/tyagovo-scepnoe-ustrojstvo/' (length=36)
   'sub_id' => string '62' (length=2)
   'cc_id' => string '63' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '9' (length=1)
 12 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/operenie-kabiny-eksterer/' (length=34)
   'sub_id' => string '63' (length=2)
   'cc_id' => string '64' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '22' (length=2)
 13 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/elektrika/' (length=19)
   'sub_id' => string '64' (length=2)
   'cc_id' => string '65' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '1' (length=1)
 14 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/katalog/prochie/' (length=17)
   'sub_id' => string '65' (length=2)
   'cc_id' => string '66' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '100' (length=3)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '11' (length=2)
array (size=10)
 0 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsii/avtokomponenty/sistema-ohlazhdeniya/' (length=48)
   'sub_id' => string '93' (length=2)
   'cc_id' => string '94' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '15' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '49' (length=2)
 1 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsii/avtokomponenty/sistema-pitaniya/' (length=44)
   'sub_id' => string '94' (length=2)
   'cc_id' => string '95' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '15' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '9' (length=1)
 2 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsii/avtokomponenty/tyagovo-stsepnye-ustroystva/' (length=55)
   'sub_id' => string '95' (length=2)
   'cc_id' => string '96' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '15' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '8' (length=1)
 3 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsii/avtokomponenty/operenie-kabiny-exterer-am-5490/' (length=59)
   'sub_id' => string '96' (length=2)
   'cc_id' => string '97' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '15' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '10' (length=2)
 4 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsii/avtokomponenty/prinadlezhnosti-kabiny-interer/' (length=58)
   'sub_id' => string '97' (length=2)
   'cc_id' => string '98' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '15' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '12' (length=2)
 5 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsii/avtokomponenty/operenie-kabiny-eksterer/' (length=52)
   'sub_id' => string '98' (length=2)
   'cc_id' => string '99' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '15' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '16' (length=2)
 6 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsii/avtokomponenty/elektrika/' (length=37)
   'sub_id' => string '99' (length=2)
   'cc_id' => string '100' (length=3)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '15' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '13' (length=2)
 7 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsii/avtokomponenty/elementy-podveski/' (length=45)
   'sub_id' => string '100' (length=3)
   'cc_id' => string '101' (length=3)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '15' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '3' (length=1)
 8 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsii/avtokomponenty/prochee/' (length=35)
   'sub_id' => string '101' (length=3)
   'cc_id' => string '102' (length=3)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '15' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '11' (length=2)
 9 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsii/avtokomponenty/sedelno-stsepnye-ustroystva/' (length=55)
   'sub_id' => string '155' (length=3)
   'cc_id' => string '195' (length=3)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '15' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '3' (length=1)
array (size=1)
 0 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/o-predpriyatii/novosti/' (length=24)
   'sub_id' => string '83' (length=2)
   'cc_id' => string '88' (length=2)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '8' (length=1)
   'lastmod' => string '2021-07-29 12:04:15' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '69' (length=2)
array (size=5)
 0 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsiya/zapasnye-chasti/' (length=29)
   'sub_id' => string '115' (length=3)
   'cc_id' => string '187' (length=3)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '20' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-08-02 13:39:00' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '15' (length=2)
 1 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsiya/glubokoryhliteli/' (length=30)
   'sub_id' => string '217' (length=3)
   'cc_id' => string '297' (length=3)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '20' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-08-03 17:03:31' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '5' (length=1)
 2 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsiya/sternevyje-borona/' (length=31)
   'sub_id' => string '218' (length=3)
   'cc_id' => string '298' (length=3)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '20' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-08-02 13:39:00' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '11' (length=2)
 3 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsiya/universalnaya-traktornaya-naveska/' (length=47)
   'sub_id' => string '219' (length=3)
   'cc_id' => string '299' (length=3)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '20' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-08-02 13:39:00' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '2' (length=1)
 4 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/produktsiya/szepka-zubovaya-gidroficirovannaya/' (length=48)
   'sub_id' => string '220' (length=3)
   'cc_id' => string '301' (length=3)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '20' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-08-02 13:39:00' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '6' (length=1)
array (size=1)
 0 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/novosti/' (length=9)
   'sub_id' => string '129' (length=3)
   'cc_id' => string '130' (length=3)
   'per_page' => string '10000' (length=5)
   'per_page_def' => string '5000' (length=4)
   'lastmod' => string '2021-07-19 11:41:58' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '60' (length=2)
array (size=1)
 0 => 
  array (size=8)
   'url' => string '/trolleynyy-shinoprovod/' (length=24)
   'sub_id' => string '183' (length=3)
   'cc_id' => string '236' (length=3)
   'per_page' => null
   'per_page_def' => string '20' (length=2)
   'lastmod' => string '2021-06-16 16:24:03' (length=19)
   'changefreq' => string 'weekly' (length=6)
   'count' => string '19' (length=2)
close